محل چاپ: ایران

ناشر:  پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

توالی انتشار : دوفصلنامه

نوع انتشار:  چاپی و الکترونیکی

شاپاچاپی: 3496-2588

نوع داوری:  فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

میانگین زمان داوری: ۶ هفته 

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: 5 روز 

درصد پذیرش: 11%

هزینه چاپ مقاله: رایگان

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار همانند جویی سمیم نور استفاده می شود.

زبان نشریه:  فارسی(چکیده  انگلیسی)

حقوق معنوی:  کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر

فرم تعارض منافع

دسترسی به مقالات این سایت آزاد و رایگان است.       

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبیدرصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند:

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND     

این مجوز صرفاً به دیگران اجازه فروگذاری و به اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانی که هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

فصلنامه تاریخ نامه انقلاب با انجمن ایرانی تاریخ تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مهر 1401، صفحه 9-165 

ابر واژگان