تحلیل کنش‌های گفتاری در استنادات قرآنی مقام معظم رهبری (با تأکید بر آیات جنگ و جهاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ایران شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دکترای تاریخ انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.ایارن

چکیده

مسئله:سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مملو از آیات قرآنی است و این خصیصه از دیرباز با بیانات ایشان گره‌خورده است.ازاین‌رو بازشناسی، تفسیر و تحلیل استنادات قرآنی مقام معظم رهبری، ضرورتی انکارناپذیر است و یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند ما را در فهم اندیشه دفاعی ایشان یاری دهد، استنادات قرآنی ایشان در مسائل مربوط به جنگ و جهاد است. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش دارد تا کنش‌های گفتاری در استنادات قرآنی مقام معظم رهبری را با تأکید بر آیات جنگ و جهاد ، تحلیل کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که بر مبنای الگوی کنش‌ گفتار جان سرل، مقام معظم رهبری از چه گونه‌های کنش گفتاری استفاده کردند؟و از تحلیل فراوانی و بسامد این کنش‌ها چه نتایجی حاصل می‌شود؟روش پژوهش:این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کمی و کیفی بررسی و تحلیل‌شده است.

یافته‌ها: کنش اظهاری با بیشترین فراوانی35.55 درصد و پس‌ازآن کنش‌گفتاری ترغیبی با 33.33 درصد و در رتبه سوم کنش تعهدی با 13.33 درصد و کنش‌گفتاری عاطفی با 8.88 درصد و درنهایت کنش اعلامی با 8.88 درصد،کمترین فراوانی را در بین کنش‌های گفتاری مقام معظم رهبری به خود اختصاص دادند. بیشتر کنش غیرمستقیم، مربوط به کنش ترغیبی است.

نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به فراوانی کنش اظهاری در بین کنش‌های گفتاری رهبری،ایشان درصدد بودند تا در طی حوادث مهم پیش‌آمده پس از رحلت امام، بیشتر به تشریح اوضاع و روشنگری و آگاه کردن مردم و سپس اقدام به ترغیب مردم در هنگام هجوم به میهن و دفاع از آن نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of speech acts in the Quranic quotations of the Supreme Leader (with an emphasis on the verses of war and jihad)

نویسندگان [English]

  • ali ghofrani 1
  • reza mohammadi 2
1 Associate Professor, Department of Iranian Studies, Boali Sina University, Hamedan
2 PhD in Islamic Revolution History, Bu Ali Sina University, Hamedan، Iran
چکیده [English]

Problem:Ayatollah Khamenei's words are full of Quranic verses, and this feature has been tied to his statements for a long time.Therefore, recognizing, interpreting and analyzing the Quranic references of the Supreme Leader is an undeniable necessity,and one of the most important factors that can help us understand his defense thought is his Quranic references in matters related to war and jihad.Therefore, the current research tries to analyze the speech acts in the Quranic quotations of the Supreme Leader with an emphasis on the verses of war and jihad and answer these questions: Based on John Searle’s speech act model, what types of speech acts did the Supreme Leader use?

Research method: This research has been studied and analyzed with a descriptive-analytical approach and using quantitative and qualitative methods. Findings:The assertive act with the highest frequency of 35.55 percent and then the persuasive speech act with 33.33 percent and in the third rank the commissive act with 13.33 percent and the expressive speech act with 8.88 percent and finally the declarative act with 8.88 percent, had the lowest frequency among the speech acts of the Supreme Leader. Most of the indirect acts are related to the persuasive act. Conclusion:The results of the research indicate that according to the frequency of assertive acts among the speech acts of the leadership, they tried to explain and clarify the situation and inform the people more during the important events that occurred after Imam’s demise,and then encourage people to attack the homeland and defend it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Theory of Speech Act
  • John Searle
  • Supreme Leader
  • Verses of War and Jihad