درباره نشریه

تاریخ‌نامة انقلاب(Tarikhname-Ye Enghelab). مجله‌ای تخصصی است که با  موضوع مطالعات تاریخ انقلاب اسلامی و به صورت دوفصلنامه در شهر تهران در کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. صاحب‌امتیاز تاریخ‌نامة انقلاب، پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی است. دکتر علیرضا ملائی توانی، استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سردبیری تاریخ‌نامة انقلاب را بر عهده دارند و تاریخ‌نامة انقلاب زیر نظر هیئت‌تحریریه و سردبیر منتشر می‌شود. دکتر محسن بهشتی‌سرشت مدیر‌مسئولی تاریخ‌نامة انقلاب را بر عهده دارند. مقالات تاریخ‌نامة انقلاب بر روی پایگاه‌ بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) و پایگاه تخصصی نور (noormags) نمایه می‌شود. این مجله تا شمارة 10( سال سوم، دفتر چهارم، زمستان 1395) با نام ژرفاپژوه منتشر می شد و بعد از تغییر نام، اولین شماره جدید با نام تاریخ‌نامة انقلاب دربهار 1396منتشر گردید.  شیوه‌نامة تاریخ‌نامة انقلاب ، شیوه‌نامة انجمن روانشناسی آمریکا ( APA) است. شمارة 7981-2423 شمارة شاپای چاپی تاریخ‌نامة انقلاب است. تمامی مقالات تاریخ‌نامة انقلاب بر روی پایگاه مجله به نشانیhttp://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/  وجود دارد و پژوهشگران به‌صورت دسترسی باز (open access) می‌توانند از مقالات استفاده نمایند. نرم‌افزار مورد استفاده تاریخ‌نامة انقلاب را شرکت پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی کرده است.