فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از بارگزاری کامل در سامانه وارد فرآیند ارزیابی می شود. دریافت ایمیل از سامانه که حاکی از کامل بودن فرآیند بارگزاری است نشان می دهد که مقاله به درستی وارد سامانه شده است. فرایند ارزیابی اولیه مقاله یک ماه زمان می برد. پس از طی این فرآیند مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و دبیران علمی تعیین داور می شود و برای داور ارسال می گردد.

فرآیند داوری زمانگیر است ولی مجله سعی می نماید که با همکاری داوران متعدد این فرآیند را کاهش دهد. 

تجمیع نظرات داوران توسط مجله و ارسال به نویسنده مرحله بعدی است که کنترل اعمال موارد مدنظر داور نیز توسط شخص داوران انجام می گیرد و لذا انجام دقیق نظرات داوران در به نتیجه رسیدن مقاله کمک‌کننده خواهد بود. پس از تایید اعمال نظرات و گزارش آن به سردبیر و اعلام کفایت داوری توسط سردبیر، نامه پذیرش صادر می شود و وضعیت مقاله به پذیرفته شده اولیه در سامانه تغییر می یابد.

مجله نیاز به ارتباط مستمر با پژوهشگر تا هنگام چاپ مقاله دارد و لذا با طی شدن فرآیند ویرایش، استاندارد سازی چکیده های فارسی و لاتین، صفحه آرایی و بارگزاری در سامانه، مقاله پذیرش نهایی می شود.

مقاله در ابتدا به صورت الکترونیکی منتشر و سپس برای چاپ کاغذی تحویل انتشارات عروج می گردد. فرآیند چاپ کاغذی حدودا دو ماه زمان می برد و یک نسخه کاغذی نیز تحویل هر یک از نویسندگان می گردد. 

 

شیوة داوری

 

شیوة داوری مقالات در تاریخ نامه انقلاب«دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) است. در این شیوه، داوری مقاله به دو داور متخصص و آشنا  به موضوع مقاله سپرده می‌شود؛اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.