راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله

1. مقالات با موضوع تاریخ انقلاب اسلامی مبتنی‌بر اسناد، برای بررسی و چاپ در نشریه، پذیرفته می‌شود.

2. مقالات باید پژوهشی، علمی و مستند باشد.

3. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله، بر عهدة نویسنده است.

4. مقاله، نباید پیش‌تر در نشریات فارسی‌زبان داخل یا خارج‌ازکشور چاپ شده باشد.

فایل های ارسالی

1.فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسندگان

2. فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word با مشخصات نویسندگان. برای دریافت فایل مشخصات نویسندگان اینجا کلیلک کنید. 

3. فرم تعهدنامه: برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید. تصویر فرم تکمیل و امضاء شده را در زمان ثبت و ارسال مقاله بارگذاری نمائید.

4. فرم تعارض منافع: برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید. تصویر فرم تکمیل و امضاء شده را در زمان ثبت و ارسال مقاله بارگذاری نمائید.

ضوابط تهیة مقاله

1. مقاله، در محیط Microsoft Word با قلم 14B Lotus و حداکثر در 8000 کلمه تهیه گردد. مطالب لاتین با قلم12 Times New Roman تایپ شود.

2. چکیدة ساختاریافتة فارسی و انگلیسی مقاله، هرکدام حداکثر در 180 کلمه و شامل موضوع مقاله، هدف، روش تحقیق و نتیجه‌گیری باشد. پنج تا هشت واژة کلیدی برای مقاله تهیه شود.

3. توضیحات، معادل‌های خارجی واژه‌ها و اصطلاحات علمی، به ترتیب استفاده در متن، با شماره‌گذاری پیاپی در هر صفحه درج گردد.

4. نگارش متن مقاله بر اساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد.

5. نام و مشخصات نویسنده/ نویسندگان، همراه با نشانی پیام‌نگار و وابستگی سازمانی در پانوشت ذکر گردد.

6. ملاک ارجاع‌دهی برای تهیة فهرست منابع، شیوه‌نامة انجمن روانشناسی آمریکا (A.P.A) است.

6-1- برای ارجاع‌دهی از الگوی زیر استفاده شود:

-کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد،شماره صفحه یا صفحات).

- مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، ماه یا فصل انتشار، شمارة صفحه یا صفحات).

- اسناد: (سرواژة فارسی پایگاه آرشیوی مندرج در پایین همین صفحه، شمارة سند، شمارة صفحه).*

- پایان‌نامه: (نام خانوادگی دانشجو، سال دفاع، شمارة صفحه یا صفحات).

- روزنامه: (درصورتی‌که منبع مورداستفاده مقاله است به شیوة مقاله ارجاع داده شود و اگر خبر یا مطلب دیگری است به‌صورت (نام روزنامه(ایتالیک)، شمارة روزنامه (تاریخ)، شمارة صفحه یا صفحات).

- مصاحبه: (نام خانوادگی مصاحبه‌شونده، (ذکر واژة مصاحبه). تاریخ مصاحبه).

*کوته‌نوشت‌ها

نام مراکز آرشیوی کشور، به‌منظور ارجاع درون‌متنی به سند، به شیوة زیر در این فصلنامه سرواژه‌سازی شده است:

- ساکما (sākmā):  سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.

- مارجا (mārjā): مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران.

-کِمام (kemām): کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- مَراسان (marāsān): مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- اِستادوخ (estādux): ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

- مُتما (motamā): موسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.

- ساکماق (sākmāq): سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

6-2- برای تنظیم فهرست منابع از الگو و ترتیب زیر استفاده شود:

- اسناد: نام کامل پایگاه آرشیوی (سرواژة پایگاه آرشیوی)، شمارة اسناد (ترتیب ریاضی اسناد رعایت شود).

-کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بلد و ایتالیک). (شمارة جلد به‌عنوان‌مثال ج1). (ذکر نوبت چاپ به‌صورت چ1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژة مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب درمورد کتب لاتین نیز رعایت شود).

- مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». (نام و نام خانوادگی مترجم، ذکر واژة مترجم). نام نشریه (به‌صورت بلد و ایتالیک)، سال یا دورة انتشار (شمارة نشریه)، شمارة صفحات مقاله به‌عنوان‌مثال 14-28ص. (همین ترتیب درمورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد).

- مجموعه‌مقاله‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در عنوان مجموعه‌مقاله (به‌صورت بلد و ایتالیک). (نام و نام خانوادگی کوششگر، ذکر واژه کوششگر). محل نشر: ناشر.

- روزنامه:عنوان روزنامه (به صورت بولد و ایتالیک)، شمارة مسلسل روزنامه، (تاریخ روزنامه).

- پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشتة تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

- مصاحبه: نام خانوادگی مصاحبه‌شونده، نام. (تاریخ مصاحبه). محل مصاحبه.

- منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. «عنوان مطلب اخذشده». (تاریخ اخذ مطلب) از نشانی کامل سایت. (چنانچه مطلب اخذشده لاتین است به‌جای واژة از ، واژة from استفاده شود).

ملاحظات

1. هیئت تحریریة نشریه، در قبول یا رد مقاله‌ها آزاد است.

2. نشریه، در ویرایش، اصلاح و هماهنگ‌سازی اصطلاحات، آزاد است.

3. ترتیب تنظیم مقالات تأییدشده برای چاپ، بنا به نظر هیئت تحریریة نشریه خواهد بود.

4. مقالاتی که در اولویت چاپ قرار نمی‌گیرند، مسترد نمی‌شوند.

5. دریافت مقالات از طریق سامانه tarikhname.ri-khomeini.ac.ir صورت می‌گیرد.