تأملی در جایگاه اُمت‌باوری و ملت‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اسناد خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

چکیده

مفهوم واژه ملت و ایدئولوژی منتسب به آن، ملی‌گرایی در طول تاریخ دست‌خوش تغییراتی شده است. اگر در گذشته صرفاً به شکل وطن‌پرستی و علاقه به موطن شناخته می‌شد، به تدریج به پدید آمدن حاکمیت‌هایی که داعیه حکومت ملی داشتند، یاری رساند. نهضت‌های ملی به گسترش و رشد مفهومی ملت افزودند و حتی آن را به یک ایدئولوژی برای پیشبرد تبادلات انسانی مبدل ساختند. در برابر آن مفهوم اُمت‌باوری و ایدئولوژی منتسب به آن، اسلام‌گرایی زمینه سیاسی به خود گرفت و اسلام سیاسی را پس از آن مطرح شد. گستره معنایی این دو مفهوم واژه در طول زمان نوسان داشته و به واسطه قدرت حاکمیت، وابستگی نظام به یکی از این دو ایدئولوژی ارتقای کاربردی یافته و پا را فراتر از حدود جغرافیایی و تعییُن مکانی خود گذاشته است و مؤلفه‌های نوینی برای خود طراحی کرده‌اند. این پژوهش، با رویکرد اندیشه‌نگر و تحلیل منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی و طیف‌های فکری جمهوری ویژه آن از مفاهیم ملت و اُمت چه قرائتی دارند و این قرائت چه تحولی یافته است؟

این مطالعه ظرفیت‌های بررسی ساختار درونی اندیشه امت و ملت، توضیح چگونگی معنایابی مفاهیم، رقابت یا غیریت‌سازی این مفاهیم در طیف‌های مختلف فکری جامعه بررسی می‌کند و به تحلیل گفتمان اندیشگی این جریان‌ها می‌پردازد. در نهایت این مطالعه می‌کوشد با روش ایده‌آل تیپ وبری، غایت آمال هر جریان را توصیف کند و آرمان هم طیف در تعامل یا تقابل یا امت یا ملت مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contemplative on the place of Ummat bavari and Mellat bavari in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • farhad Nambaradarshad
Manuscripts expert of National Library and Records Organization of Iran.
چکیده [English]

The concept of the word Mellat and the ideology attributed to it, nationalism, have undergone changes throughout history. If in the past it was known only in the form of patriotism and love for the country, it gradually helped the emergence of governments that claimed national government. National movements added to the expansion and growth of the concept of the nation and even turned it into an ideology to advance human exchanges. Against that concept of Ummat bavari and the ideology attributed to it, Islamism assumed a political context and political Islam was raised after that. The semantic range of these two concepts has fluctuated over time, and due to the power of the government, the dependence of the system on one of these two ideologies has been functionally upgraded and has stepped beyond its geographical limits and location determination and has designed new components for itself. are This research, with a thought-oriented approach and analysis of library sources, seeks to answer the question, what is the interpretation of the concepts of Mellat and Ummat by the Islamic revolution and the intellectual spectrums of its special republic, and how has this interpretation evolved?

This study investigates the capabilities of examining the internal structure of the nation and thought, explaining how to find meaning in concepts, competition or alienation of these concepts in different intellectual spectrums of the society, and analyzes the thought discourse of these currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ummat bavari
  • Mellat bavari
  • currents of thought
  • internationalism
  • Am-al-Qari