نقش طبقة متوسط سنتی در تحولات سیاسی ایران (مطالعه موردی: دوران شکلگیری انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)، گروه معارف اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:بررسی نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی از موضوعات مهم و اساسی در جامعه‌شناسی سیاسی است. طبقات اجتماعی ازجمله نیروهای متمایز اجتماعی محسوب می‌شوند که در تحلیل عملکرد نیروهای اجتماعی ایفای نقش دارند. در بین تقسیمات طبقات اجتماعی همواره نقش طبقة متوسط سنتی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران مورد توجه قرار داشته است. مقالة حاضر با هدف بررسی نقش طبقة متوسط سنتی در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران به رشتة تحریر درآمده است. این مقاله، به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعه توصیفی - تحلیلی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است. چهارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقة متوسط سنتی، نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو است کهسعی کرده‌اند ارتباط انواع سرمایه را با طبقة اجتماعی مورد توجه قرار دهند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طبقة متوسط سنتی در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران از طریق بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نمادین توانست بر دیگر رقیبان پیروز شود و نقش هژمونیک در ساختار قدرت سیاسی پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Traditional Middle Class in Iran’s Political Developments (Case Study: Islamic Revolution’s Formation Period)

نویسنده [English]

  • Alijan Moradi jou
Assistant Professor, Islamic Education Group Imam Hossein University, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

The study of the role of social forces in political developments has been generally accepted as an essential part of political sociology. Social classes are categorized as distinct social forces playing a role in analysis of the performance of social forces. Among different social classes, the role of traditional middle class has always been outstanding in social and political developments in Iran. This paper intends to study the role of traditional middle class in Iran’s political developments during Islamic Revolution’s period of establishment. As far as methodology is concerned, this study is a descriptive-analytical work that has used library and documentary method. The theoretical framework for analysis of the traditional middle class is Pierre Bourdieu’s theory of capital and class distinction, who has tried to argue the relation between various capitals and social classes. Findings of this paper indicate that the traditional middle class in Iran during the establishment of Islamic Revolution could defeat other classes through appropriate use of various economic, social, political, cultural and symbolic capitals to enjoy a hegemonic role in the country’s political power structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • bazaar merchants
  • Pierre Bourdieu
  • clerics
  • traditional middle class