دوره و شماره: دوره 3، 1تا 4 - شماره پیاپی 5، 1399، صفحه 1-187 
سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

صفحه 93-110

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری