دوره و شماره: دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-185