دوره و شماره: دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-185