بررسی زمینه‌های تاریخی و فرآیند انقلاب اسلامی در لارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشدتاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب اسلامی در لارستان با چه زمینه‌های سیاسی شکل گرفت و گسترش یافت. بر این اساس، مدعای پژوهش این است که نارضایتی عمومی بویژه از زمان سرکوب قیام عشایری در سال 1342 و1343 در منطقه وجود داشت. در دهة 40 و 50فعالیت روحانیت مرتبط با مرجعیت قم و نجف و نیز با سایر نقاط خطة فارس و دیگر اشخاص و گروه‌ها به گسترش نارضایتی‌ها دامن زد و در سال 1357 مردم این منطقه همچون اغلب مناطق ایران به تظاهرات شدید ضد حکومت پهلوی دست زدند. در این رابطه، نقش اقشار مختلف از جمله روحانیون، بازاریان و فرهنگیان در انقلاب، با روش توصیفی و با استفاده از مصاحبه، اسناد و منابع کتابخانه‌ای توضیح داده شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، موقعیت خاص جغرافیایی و عشایرخیز  منطقه و علقه‌های مذهبی و اعتقادی مردم و پیروی از آموزه‌های دینی موجب گردید که اکثریت مردم با موج انقلاب همراه شوند. در این میان، نقش روحانیون در جهت‌دهی و رهبری مردم نمایان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amendment Islamic Revolution in Larestan

نویسندگان [English]

  • hamid basirat manesh 1
  • koolsom karaimpur 2
1 Assistant Professor of the History of the Imam Khomeini and the Islamic Revolution, Tehran, Iran
2 Master of History of Imam Khomeini and the Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper is an attempt to study backgrounds and development of Islamic Revolution in Larestan. The contention of this paper is that the Islamic Revolution through the networks of the clerics and revolutionary activities expanded in Larestan. In this regard, the role of different strata, including clerics, bazaaris, and academics has been explained through descriptive method. The necessary data were collected through interview, documents and library resources. Based on the findings of this research, special religious and ideological situation of the people of the region and adherence to religious doctrines led the majority of people to join the course of revolution. The role of clerics was stronger than other strata or groups. Ayatollah Khomeini led the Islamic movement since the beginning of the revolution, who was supported by outstanding clerics, including Seyyed Abdlali Ayatollahi, Seyyed Mohammad Nasabeh, etc. As a result, people tilted towards the movement and this orientation intensified anti-regime activities with a religious direction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Larestan
  • Larestan clerics
  • Ayatollah Khomeini
الف. اسناد
-      مرکز اسناد انقلاب اسلامی(مراسان)،شمارة بازیابی  3450055.
-      آرشیو اسناد بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامة انقلاب اسلامی، 141046، 141606، 143224، 144477، 144664، 144887، 145135، 146086،146659، 147192،147204،147205،138087.
-      اسناد به دست آمده از نیروهای انقلابی شهر لار.
-      آرشیو مدارک بنیاد شهید شهرستان لارستان، پروندة شهدای انقلاب اسلامی.
ب. کتاب‌ها
- امام خمینی(1378). صحیفة امام.(ج1). تهران: مؤسسةتنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-      امام در آینة اسناد، سیر مبارزات امام خمینی به روایت اسناد شهربانی(1383).(ج1).(چ1).تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
-      انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک(1376).کتاب‌های 17 تا 23. مرکز بررسی اسناد تاریخی .
-      حسینی فسایی، میرزا حسن  (1388). فارسنامه ناصری. (ج2). (به تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی). تهران: امیرکبیر.
-      حسینیان، روح الله(1387). یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-      خلخالی، صادق(1379). خاطرات آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی. تهران: نشر سایه
-      دوانی، علی(بی تا). نهضت روحانیون ایران.تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا.
-      رجبی، محمدحسن(1374). زندگینامة سیاسی امام خمینی. تهران: مؤسسة فرهنگی قبله.
-      رحیمی نژاد، کاظم(بی تا). نگاهی به تحولات سیاسی- اجتماعی لارستان در دورة معاصر. بی‌جا، بی‌نا.
-      سیاهپور،کشواد(1388). قیام عشایرجنوب1343-1341. تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
-      سیر مبارزات امام خمینی در آینة اسناد به روایت ساواک(1386).( ج 1).( چ1).تهران: مؤسسةتنطیم و نشر آثار امام خمینی(س).
-      نجفی، علی محمد(1380). وقایع ایلات خمسه.قم: نشر همسایه.
-      نصیری طیبی، منصور(1393) . انقلاب اسلامی در شیراز . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
-      وثوقی، محمدباقر(1380). لارستان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-      وثوقی، محمدباقر(1386).زندگی و مبارزات آیت الله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 
ج: روزنامه‌ها و نشریات
-        پیام حوزه ، ش 16 ، زمستان 1376
-                    روزنامةکیهان، شمارة،10606، 14/10/57 و شمارة 10609 ،17/10/57.
-                    روزنامة اطلاعات، شمارة 11400، 11/3/1343.
-                    روزنامة میلاد لارستان، سال 16، هفته سوم، بهمن 1387(551).
-                    روزنامة میلاد لارستان، سال15، هفته دوم، بهمن 1386(504).
-      رحیمی نژاد، کاظم(1386). ناگفته های انقلاب اسلامی در لارستان، هفته نامة میلاد لارستان، ویژه نامه.
-                    عرفان منش،جلیل(1376). «نهضت پانزده خرداد در استان فارس»، مجلة پانزده خرداد. دوره اول(25).
-      ----------- (1393). تاریخ معاصر لارستان. شیراز: قلمکده.
 
 
د: مصاحبه‌ها
 
-          آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی،14297، 14298، 14300
-          آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با حسین آیت‌اللهی.14294.
-          آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با محمد کریمی، 14297.
-          آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با منوچهر بیگلری،12143.
-          بیگلری، اسماعیل(27/6/1390)، لار.
-          آیت‌الله نسابه، محمدحسین(27/6/1390)، لار.
-          آیت‌اللهی،حسین(27/6/1390)، لار.
-          اسلام پناه، عبدالعلی(27/6/1390)، لار.
-          قاسمی، زال(08/08/1389)، لار.
-          نخبةالفقهایی،محمدباقر(4/3/1390)، لار.
-          افتخار، محمدصادق(27/6/1390)، لار.
ج. سایت اینترنتی
-          .( سایت مرکز آمار ایران، http://www.amar.org.ir). لارستان