دوره و شماره: دوره سوم، 8-9 - شماره پیاپی 8، دی 1395، صفحه 1-80