دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مهر 1401، صفحه 9-165