دوره و شماره: دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 1-192 (این شماره مجله، دفتر سوم و چهارم از دوره دوم مجله تاریخنامه انقلاب است.)