دوره و شماره: دوره 2، دفتر سوم و چهارم - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1397