دوره و شماره: دوره دوم، 4-5 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-152 
6. نقش دین در انقلاب ایران و فرانسه

صفحه 123-143

علی محمد حاضری؛ مرضیه گراوند