دوره و شماره: دوره دوم، 6-7 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-162 
4. رویکرد ارتشبد عباس قره باغی در اعلام بی طرفی ارتش در 22 بهمن 57

صفحه 71-96

محسن بهشتی سرشت؛ غلامرضا یوسفی؛ محمد محمدپور؛ معصومه خازنی