دوره و شماره: دوره دوم، 2-3 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1394 
6. پیامدهای اعتصاب دو ماهه مطبوعات در سال 1357

صفحه 147-166

علیرضا ملایی توانی؛ میثم غلامپور