اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن بهشتی سرشت

تاریخ ایران دانشیار دانشگاه امام خمینی

mbeheshtisereshtyahoo.com

سردبیر

علیرضا ملائی توانی

تاریخ ایران دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mollaiynetyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فاطمه طباطبایی

دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

tabatabai.fatameyahoo.com

غلامحسین زرگری‌نژاد

تاریخ ایران استاد دانشگاه تهران

zargariut.ac.ir

حسین مفتخری

تاریخ ایران استاد دانشگاه خوارزمی

moftakharigmail.com

مرتضی نورائی

تاریخ ایران استاد دانشگاه اصفهان

mortezanouraeiyahoo.com

محسن بهشتی سرشت

تاریخ ایران دانشیار دانشگاه بین‌المللی قزوین

mbeheshtisereshtyahoo.com

اسماعیل حسن‌زاده

تاریخ ایران دانشیار دانشگاه الزهرا

ismailhassanzadehyahoo.com

علیرضا ملائی توانی

تاریخ ایران دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mollaiynetyahoo.com

حسن حضرتی

تاریخ ایران استادیار دانشگاه تهران

hassan_hazratiyahoo.com

حمید بصیرت منش

تاریخ ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

basirat1341yahoo.com

سید محمودسادات

تاریخ ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.sadatyahoo.com

دبیر اجرایی

حمید بصیرت‌منش

تاریخ ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

basirat1341yahoo.com
09127210453

ویراستار ادبی نشریه

سید مهدی بیدگلی

ویراستار

mehdisadat1357gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محسن سراج

تاریخ استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

serajmiladyahoo.com

کارشناس نشریه

توران منصوری

تاریخ انقلاب اسلامی کارشناس نشریه

kapo_1365yahoo.com