کلیدواژه‌ها = دیوان امام خمینی
بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار امام خمینی

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-32

حمید بصیرت منش؛ فاطمه سادات ضیغمیان