بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی/ تهران/ ایران

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی/ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی/ تهران/ ایران

چکیده

چکیده
شعر امام خمینی همچون سایر مکتوبات و سخنرانی هایشان می تواند به شناخت بیشتر ما از افکار، عقاید و احساسات ایشان کمک کند. اشعار ایشان با وجود قالب عمده عرفانی، بی تأثیر از تحولات و اوضاع سیاسی و اجتماعی نبوده است. هدف این مقاله آن است که با روش توصیفی ـ تحلیلی، بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی را در اشعار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
جنبه های ضد استعماری و استبدادستیزانه شخصیت امام در جوانی و نیز مواضعشان درباره وضعیت حوزه علمیه قم و نقش آیت الله حائری در اعتلای آن، ازجمله یافته های این تحقیق است. در ادامه، اشعار ایشان درباره جمهوری اسلامی و سبک کلی امیدوارانه و نشاط آفرین ایشان معرفی شده است. البته مواضع امام درباره آل سعود و تأثیر قیام پانزده خرداد در شعر ایشان نیز از موارد جالب توجه این مقاله است. بازتاب احساسات و روابط خانوادگی، و نیز نقد امام خمینی به فلسفه و مسلک صوفیگری و درویشی از موضوعات مربوط به اجتماعیات در شعر ایشان محسوب میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of political and social issues in the poems of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

 • hamid basiratmanesh 1
 • Fateme Sadat Zaighmian 2
1 Assistant Professor of the Islamic Revolution History Department of Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute
2 Islamic Revolution History Department/ Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

Abstract:

Imam Khomeini's poetry, like his other writings and speeches, can help us to know more about his thoughts, opinions and feelings. Despite the main mystical format, his poems have not been unaffected by political and social developments and situations. The purpose of this article is to investigate the reflection of political and social issues in Imam's poems with descriptive-analytical research method.

The aspects of colonialism and belligerent tyranny of the imam's personality in his youth, as well as his positions on the status of the seminary of Qom and the position of Ayatollah Haeri in its promotion, are among the findings of this research. In the following, his poems about the Islamic Republic and his hopeful and cheerful style are introduced. Of course, the Imam's positions about the House of Saud and the effect of the 15th of Khordad uprising in his poetry are also interesting points of this discussion.

The reflection of feelings and family relationships, as well as Imam Khomeini's criticism of the usefulness of Sufi and Dervish philosophy and professions, are among the topics related to society in her poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Imam Khomeini
 • Collected Poems of Imam Khomeini
 • political thought
 • social behavior
 • Islamic Republic
 • منابع

  - احمدی، حسین (١٣٩٦)، کالبدشکافی سیاست انگلیسیها در ایران؛ گزیده و چکیده مقالات استعمار انگلیس، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

  - بقایی، حامد (١٣٧٢)، «بر کرانه شهود در آفاق شعر امام خمینی»، میراث جاویدان، سال اول، شماره دوم.

  - بصیرت منش، حمید (١٣٩٦)، «امام خمینی و استعمار انگلیس»، کالبدشکافی سیاست انگلیسیها در ایران، به کوشش حسین احمدی، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

  -بصیرت منش، حمید (١٣٧٦)، علما و رژیم رضا شاه؛ نظری بر عملکرد سیاسی- فرهنگی روحانیون در سالهای ١٣٠٥ تا ١٣٢٠، تهران، عروج.

  - بهشتیسرشت، محسن (١٣٩١)، زمانه و زندگی امام خمینی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

  - حبیبی، ابوالفضل (١٣٨٧)، «بررسی دیوان اشعار امام خمینی و تحلیل تلمیحات آن»، کتاب ماه ادبیات، شماره ١٤، پیاپی ١٢٨.

  - حسینی، سیدجعفر؛ وکیلزاده، رحیم؛ موثقی، حسن (١٣٩٦)، «کرامت انسانی در اعلامیه حقوق بشر و اسلام با تکیه بر اندیشه و اشعار امام خمینی»، فصلنامه بهارستان سخن، شماره ٣٥.

  - خالدی، رسول؛ صفری، جهانگیر(١٣٩٥)، «بازتاب اندیشههای ملامتی در غزلیات امام خمینی»، مطالعات ادبیات عرفان و فلسفه، دوره دوم، شماره ٢ و ٣.

  - خلجی، عباس (١٣٨١)، «پانزده خرداد؛ جریانشناسی سیاسی قیام»، کتاب نقد، شماره ٢٢.

  - خمینی، روحالله (١٣٧٤)، دیوان امام؛ مجموعه اشعار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ششم همراه با ضمائم.

  - دهخدا، علی اکبر (١٣٨٥)، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.

  - روحانی ، حمید (١٣٨١) ، نهضت امام خمینی، ج٢ ، تهران ، موسسه چاپ و نشر عروج

  - ریحان یزدی، سید علیرضا (١٣٧٢)، آیینه دانشوران، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی.

  - شاهرخی، محمود (١٣٧٢)، «یک نکته از این معنی؛ تأملی در اشعار امام خمینی»، نشریه شعر، شماره ٣.

  - شکارسری، حمیدرضا (١٣٨٢)، «جمهوری شعری ایران؛ بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی بر شعر ایران»، نشریه شعر، شماره ٣٤.

  - صادقی رشاد، علیاکبر (١٣٧٥)، «من به خال لبت ای دوست...؛ گفتگو با حجهالاسلام صادقی رشاد درباره اشعار امام خمینی»، نشریه شعر، شماره ٢٠.

  - فاکر میبدی، محمد (١٣٨٦)، «ریاستیزی در اشعار امام خمینی»، کوثر معارف، شماره ١١.

  - فرامرز قرامکی، احد (١٣٧٩)، «درآمدی بر ساختارشناسی شعر امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ٧.

  - مرادینیا، محمدجواد (١٣٩٣)، خاندان امام خمینی به روایت اسناد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، دانشگاه آزاد اسلامی.

  - مهدیپور، مهدی (١٣٧٩)، «سیری در دیوان اشعار امام خمینی»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ١٧٤.

  - یوسفی، حسینعلی (١٣٧٣)، «ای صوت رسای آسمانی؛ نگاهی گذرا به دیوان حضرت امام خمینی»، ادبستان فرهنگ و هنر، شماره ٥٤.

  • http://old.alef.ir/vdcamynue49n0u1.k5k4.html?27txt/
  • http: //shahrestanadab.com/Content/ID/10672/