کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 31-66

محسن بهشتی سرشت؛ حسین صابر