چرایی و چگونگی تغییر کاربری کاروانسرای برازجان عهد ناصرالدین شاه به زندان عصر پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حقوق، پیام نور تهران

چکیده

در دوران سلطنت قاجاریه در ایران کاروانسراهای متعددی به تاسی از الگوی کاروانسراهای صفوی ساخته شد. یکی از این کاروانسراها در برازجان توسط مشیرالملک از رجال و افراد متمول فارس و با معماری حاجی محمد رحیم در عصر ناصرالدین شاه ساخته شد. این کاروانسرای سنگی تا سالهای پایانی قاجاریه به منزله‌ی کاروانسرا و محل اتراق و استراحت کاروانیان و مسافران به کار خود ادامه می داد اما در اواخر دوران قاجار و دوران پهلوی به تدریج تغییر کاربری داده شد و در مقطعی به عنوان دژ نظامی، محل نگهداری مهمات نظامی و بعد از کودتا به زندان مبدل گردید. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که علل، ماهیت و کیفیت این تغییر ساختار را بررسی کند؛ اینکه در ساختار نوین به عنوان محبس کدامین عناصر کاروانسرای سابق تغییر داده شدند و کدامین عناصر در معماری این بنا ثابت باقی ماندند؟ در کاروانسرا دو نیاز کاروانیان و حیوانات بارکش شان مورد نظر بود و بر این اساس عناصر خاص و محدودی همچون اتاق هایی به منظور استراحت مسافران و نیز اصطبل شترها ساخته شده بود ولی در بازسازی و تغییر کاربری این بنا نیازهای پایدار و ثابت محکومان مطمح نظر بود و لذا حمام، بهداری، آرایشگاه، حیاط‌های متعدد و مسجد در ساختار آن افزوده شد. ضمن اینکه شترخان‌ها و اصطبل شترها به کریدور، سلول انفرادی و دفاتر رئیس و کارکنان زندان تغییر شکل داده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Change of use of Borazjan Qajar caravanserai to Pahlavi Prison; Why and how

نویسنده [English]

  • marjan negahi
دانشگاه پیام نور تهران
چکیده [English]

Change of use of Borazjan Qajar caravanserai to Pahlavi

Prison; Why and how

Abstract

During the Qajar dynasty, several caravanserais were built based on the model of Safavid caravanserais. One of these caravanserais in Borazjan was built by Mushir al-Molk from wealthy men with the architecture of Haji Mohammad Rahim in the era of Nasser al-Din Shah. This stone caravanserai continued to work until the last years of the Qajar dynasty as a resting place for caravans and travelers. But in the late Qajar and Pahlavi eras, the use was gradually changed and At one point, it became a military stronghold, a place where military ammunition was stored, and after the coup, it was turned into a prison. The main question of the present study is to investigate the causes, Nature and quality of this restructuring; Which elements of the former caravanserai were changed in the new structure as a prison and which elements in the architecture of this building remained constant? In the caravanserai, the two needs of the caravans and their pack animals were considered and based on this, special and limited elements such as rooms for passengers to rest and camel stables were built, but, in the reconstruction and change of use of this building, the stable and constant needs of the convicts were taken into consideration Therefore, baths, health centers, hairdressers, and various courtyards and the mosque were added to the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caravanserai
  • Borazjan
  • Prison
  • Qajar
  • Pahlavi