تحلیل مضمون «ماهیت اقدامات آمریکا علیه ایران» در گفتار امام خمینی؛ (موردکاوی پیام‌ها و بیانات امام در دهه 40 و 50 شمسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

امام خمینی نسبت به تهدیدات امت اسلامی و جهان اسلام حساس بودند و همواره در گفتارها و پیام های خود تلاش می کردند همگان را نسبت به تهدیدات داخلی و خارجی جهان اسلام آگاه کنند. بررسی فراوانی و کثرت مواضع ایشان در قبال آمریکا نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، آمریکا یکی از عوامل اصلی مشکلات جهان اسلام و جامعه ایرانی در دهه چهل و پنجاه شمسی بوده است. امام همواره نسبت به تهدید آمریکا برای ملت ها هشدار داده و از ملت ایران درخواست داشتند نسبت به عملکرد این رژیم سیاسی هوشیاری داشته باشند. با توجه به اهمیت این مسئله، مقاله حاضر تلاش دارد با کاربست روش تحلیل مضمون، به این سؤال پاسخ دهد که: ماهیت اقدامات آمریکا علیه ایران در گفتار امام خمینی طی دهه چهل و پنجاه شمسی چه بوده است؟ برای تبیین این موضوع، به صحیفه امام مراجعه شده و واحد تحلیل مضمون «آمریکا» در گفتار و پیام های امام طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، «عبارات و پاراگراف» بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که آمریکا از دیدگاه امام دشمن اصلی ملت ایران و عامل حمایت از جنایت های حکومت پهلوی بوده است و توصیف مضامین نشان می دهد که عملکرد آمریکا علیه جامعه ایران با رویکردهای نفوذ فرهنگی، نفوذ نظامی، استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی قابل رؤیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the theme of "the nature of America's actions against Iran" in Imam Khomeini's speech; (A study of the messages and statements of the Imam (RA) in the 40s and 50s)

نویسنده [English]

  • malihe nikravesh
Graduated with a master's degree in political science from Mazandaran University
چکیده [English]

Imam Khomeini (RA) was always sensitive to the threats of the Islamic Ummah and the Islamic world, and in his speeches and messages, he always tried to make everyone aware of the internal and external threats of the Islamic world. From his point of view, America has been one of the main causes of the problems of the Islamic world and Iranian society in the 40s and 50s. Imam (RA) has always warned against the threat of the United States to independent nation-states and asked the Iranian people to be aware of the actions of this arrogant regime. Considering the importance of this issue, the present article tries to answer the question by applying the method of content analysis: What was the nature of America's actions against Iran in Imam Khomeini's speech during the 40s and 50s? To explain this issue, Imam's book was referred to and the unit of analysis of the theme of "America" in the speech and messages of Imam (RA) during the years 1342 to 1357 was "phrases and paragraphs". The findings of the article show that America was the main enemy of the Iranian nation from the Imam's point of view and the agent of support for Pahlavi crimes, and the description of the themes shows that America's performance against Iranian society is visible through the approaches of cultural influence, military influence, economic colonialism and political colonialism. Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • theme analysis
  • America
  • political and economic colonialism
  • cultural influence
  • economic influence
  • Iranian society
امام خمینی، سیدروحالله (١٣٧٩)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، سیدروحالله (١٣٨٦)، استعضاف و استکبار ‏از دیدگاه امام خمینی، ‏ تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ دوم.
- امام خمینی، سیدروحالله (١٣٩٤)، استکبار جهانی و شیطان ‏‏بزرگ از دیدگاه‏‏ ‏‏امام خمینی‏‏‏‏، ‏‏تدوین‏‏ ‏‏علیرضا حاجیزاده و محمود دارینی،‏ تهران، ‏‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، چاپ چهارم.
- بختآزمای بناب، محمد؛ و منتظرخراسان، حجت (١٣٩٦)، «بررسی روش تحلیل مضمون در تحقیقات با رویکرد کیفی»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مقدس اردبیلی.
- تسخیری‏، محمدمهدی (١٣٧٩)، «دیدگاه امام خمینی پیرامون مبارزۀ استکبار و استضعاف در عرصۀ تمدن»، در: رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی‏، ‏‏به کوشش علی داستانی بیرکی‏،‏ تهران،‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، چاپ اول.
- جعفری ولدانی، اصغر؛ و پیرهادی، محسن (١٣٩٥)، «ابعاد نفوذ آمریکا در ایران (١٩٥٣-١٩٧٩) و پیامدهای آن در شکلگیری روابط دو کشور پس از انقلاب اسلامی»، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، دوره ۶، شماره ۲.
- جمشیدیها، غلامرضا؛ قربی، سیدمحمدجواد (١٤٠٠)، «ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران»، فصلنامه جستارهای انقلاب اسلامی، دوره ٣، تابستان، شماره ٥.
- رواسانی، شاپور (١٣٨٦)، مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی (مجموعه مقالات سیاسی ـ اقتصادی)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
- شیخزاده، محمد؛ و بنیاسد، رضا (١٣٩٩)، تحلیل مضمون: مفاهیم، رویکردها و کاربردها، تهران، نشر لوگوس، چاپ اول.
- شیدائیان، حسین (١٣٨٤)، آمریکا از دیدگاه امام خمینی، تهیهکننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی ولیفقیه در سپاه، قم، زمزم هدایت، چاپ اول.
- طالب، زهرا (١٤٠١)، روش تحلیل مضمون با رویکرد کاربردی، چهارمحال و بختیاری، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- طاهری بنچناری، میثم (١٣٨٨)، فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
- عابدی جعفری، حسن و همکاران (١٣٩٠)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره ٥، پاییز، شماره ٢.
- کریمیفرد، حسین (١٣٩٥)، «تأثیر پایگاههای نظامی آمریکا بر سیاست بینالملل»، فصلنامه سیاست، سال چهل و ششم، زمستان، شماره ٤٠.
- کمالی، یحیی (١٣٩٧)، «روششناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی»، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره ٤، تابستان، شماره ٢.
- محیسن‏، جهاد (١٣٧٩)، «‏‏ایالات متحده آمریکا؛ مظهر استکبار جهانی‏‏»، در: رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی‏، ‏‏به کوشش علی داستانی بیرکی‏،‏ تهران،‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، چاپ اول.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (١٣٩٤)، سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد (به روایت ساواک)، ج ٤، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.