کلیدواژه‌ها = تبیین مارکسیستی
بازشناسی ادبیات انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 39-57

احمد گل محمدی