نویسنده = علیرضا ملایی توانی
پیامدهای اعتصاب دو ماهه مطبوعات در سال 1357

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 147-166

علیرضا ملایی توانی؛ میثم غلامپور