دوره و شماره: دوره سوم، 8-9 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-80 
1. تحلیل ماهیت و تشکیلات گروه حزبالله (1346 - 1351ش)

صفحه 9-48

محسن بهشتی سرشت؛ علیرضا محسنی ابوالخیری