دوره و شماره: دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-185 
3. جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی نهضت آزادی ایران

صفحه 75-101

حسن حضرتی؛ هادی قیصریان فرد؛ مینا آونج