دوره و شماره: دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-185 
1. بررسی فرایند انقلاب اسلامی در بروجن

صفحه 1-40

حمید بصیرت منش؛ مریم رفیعی وردنجانی