نویسنده = علیرضا ملائی توانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فعالیت های خیریۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-48

علیرضا ملائی توانی؛ الهام رجایی


2. واکاوی رفتار سیاسی جبهه ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (از آبان تا بهمن 1357)

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-112

علیرضا ملایی توانی؛ فریده باوریان