فعالیت های انقلابی بازاریان طی ماه های دی و بهمن 1357

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید ، قم، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 محصول مجموعه‌ای از تصمیمات، کنش‌ها و مبارزاتی بود که از اوایل سال 1342 آغاز شده‌بود و درنهایت به تأسیس جمهوری اسلامی منجر شد. کنشگران اصلی این فرایند شامل امام‌خمینی در مقام رهبر انقلاب اسلامی، روحانیت، بازاریان و گروهی از دانشگاهیان در نقش کارگزاران انقلاب، از حمایت گستردۀ عامۀ مردم برخوردار بودند.
دراین‌میان، بازاریان در کنار روحانیت انقلابی یکی از کارگزاران اصلی انقلاب اسلامی بودند. آن‌ها از ابتدای نهضت، عهده‌دار فعالیت‌های گسترده‌ای در مبارزات بودند؛ ولی حضور آن‌ها در ماه های دی و بهمن 1357، بیش‌ازپیش و چشمگیر بود.
حضور و نقش بازاریان در این مقطع تاریخی به‌قدری گسترده و پهن‌دامنه بود که می‌توان مجموعۀ وسیعی از فعالیت‌های مبارزاتی آن‌ها را برشمرد. برای نمونه، حضور آن‌ها در نوفل‌لوشاتو در کنار امام، تشکیل کمیتۀ استقبال از امام، و فعالیت‌های قبل و بعد از حضور امام در مدرسۀ رفاه، قابل‌بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionary Activities of Bazaaris during the months of January and February 1979

نویسنده [English]

  • iman hossein ghezelayagh
Master of Political Science at the University of Mumbai, Qom, Iran
چکیده [English]

The 1979 Islamic Revolution was the result of a series of decisions, actions and struggles that began in early 1963 and led to the victory and establishment of the Islamic Republic. The main actors of this process including the Leader of the Islamic Revolution Imam Khomeini, clerics, merchants (bazaaris) and a group of academics as revolution agents, enjoyed the support of the public.
The Bazaaris, on the side of the revolutionary clerics, were one of the main agents of the Islamic Revolution.  They had many activities from the early days of the movement but their activities gained momentum in January and February 1979.
The presence and contribution of Bazaaris were so extensive that a large number of activities can be mentioned for their struggles. For example, their presence in Neauphle-le-Château, on the side of Imam Khomeini, the establishment of Welcome Committee for Imam’s arrival and their activities before and after Imam’s settlement in the Refah School are some of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazaaris
  • Neauphle-le-Château
  • Committee for Regulation of Strikes
  • the Welcome Committee
  • Refah School
منابع
الف. کتابها
بیات، آصف. (1391). سیاستهای خیابانی: (جنبش تهیدستان در ایران). (اسدالله نبوی چاشمی، مترجم). تهران: پردیس دانش.
توکلی بینا، ابوالفضل. (1389). دیدار در نوفل لوشاتو: خاطرات سیاسی-اجتماعی ابوالفضل توکلیبینا. (فرامرز شعاع‌حسینی، کوششگر). تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.
خاطرات ابوالفضل توکلی بینا. (1384). (محمود طاهر احمدی، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطرات احمد احمد. (1387). (چ9). (محسن کاظمی، کوششگر). تهران: شرکت انتشارات سورۀ مهر.
خاطراتاکبربراتی. (1375). تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
خاطراتجوادمقصودی. (1392). (فاطمه نظری کهره، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطراتحاجاحمدقدیریان. (1390). (ج2). (محمدرضا سرابندی، تدوینگر). تهران: مجمع فرهنگی شهید آیت‌الله بهشتی.
خاطراتحبیباللهعسگراولادی. (1391). (محمد کیمیافر، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطراتحجهالاسلاموالمسلمینعلیاکبرناطقنوری.‌ (1382). (ج1). (مرتضی میردار، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطراتفضلاللهفرخ. (1392). (حسین کاوشی، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطراتمحسنرفیقدوست. (1383). (داوود قاسم‌پور، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطراتمحمدرضااعتمادیان. (1384). (سیدمهدی حسینی، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خاطراتومبارزاتشهیدفضلاللهمهدیزادۀمحلاتی. (1375). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
روزشمارانقلاباسلامی. (1386). (ج10). (میرزا باقر علیان‌نژاد، کوششگر). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ هنری.
روزشمارانقلاباسلامی. (1393). (ج13). (میرزا باقر علیان‌نژاد، کوششگر). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ هنری، سورۀ مهر.
علی‌اکبری بایگی، علی‌اکبر. (1384). تاریخشفاهیانقلاباسلامیایران: ازمهاجرتامامخمینیبهپاریستاپیروزی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
کُردی، علی. (1386). جامعۀروحانیتمبارزتهرانازشکلگیریتاانشعاب. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مرادی‌نیا، محمدجواد. (1387). امامخمینیوهیأتهایدینیمبارز. تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.
مهرجو، بهراد؛ غفاریان، متین. (1391). پنچرهایبهگذشته: خاطراتعلاءالدینمیرمحمدصادقی. تهران: کارآفرین.
«نیمقرنخدمت»: خاطراتسیدرضانیری (ابالایتام). (1393). (حجت‌الله طاهری، تدوینگر). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر. (1383). کارنامهوخاطراتسالهای۱۳۵۷و۱۳۵۸: انقلابوپیروزی. (محسن هاشمی،‍ ناظر). ت‍ه‍ران: دفت‍ر نشر معارف انقلاب.
 
ب. مصاحبهها
مصاحبۀچاپشده
بادامچیان، اسدالله. (11بهمن1389). «ناگفته‌هایی از شکل‌گیری کمیتۀ استقبال از امام (ره) و کارکرد آن در گفت‌وگو با اسدالله بادامچیان». روزنامۀ جوان.
بادامچیان، اسدالله.(22بهمن1384). «تشکیلات منظمی وقایع سال‌های 56-57 را سازماندهی می‌کرد». شما، شمارۀ450 ، ص15.
بهاری‌فرد، احمد. (1387). «گفت‌وشنود با احمد بهاری‌فرد». ماهنامۀ شاهدیاران، شمارۀ 36.
شفیق، حبیب‌الله. (12بهمن1384آ). «آخرین گفت‌وگو با مرحوم حاج حبیب‌الله شفیق یار دیرین امام (ره)». روزنامۀ همشهری.
شفیق، حبیب‌الله. (12بهمن1384ب). «خاطرات مرحوم حبیب‌الله شفیق از کمیتۀ استقبال امام‌خمینی». روزنامۀ رسالت.
کچویی، محمد. (12 بهمن 1359). شماره 482، روزنامۀ جمهوری اسلامی.
مهدیان، حسین. (17 بهمن 1387). روزنامۀ وطنامروز.
 
مصاحبۀ ضبطشده
رخ‌صفت، سیداصغر. آرشیو خاطرات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلسۀ 2، شمارۀ بازیابی 2615.
سعیدمحمدی، مهدی. آرشیو خاطرات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلسۀ 6، شمارۀ بازیابی 23252.
صالحی، اکبر. آرشیو خاطرات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلسۀ 7، شمارۀ بازیابی 22058.
مرآتی، محمود. (26 شهریور 1394). مصاحبه نگارنده.
 
مصاحبۀموجوددراینترنت
جولایی، اسدالله. (26بهمن1393). «گفتگو با سیداسدالله جولایی». از
http://www.ipro.ir/fa/news/364
عسگراولادی، اسدالله. (21بهمن1392). «ناگفته‌های اسدالله عسگراولادی از نقش بازار در انقلاب/ بازاری‌هایی که هواپیمای امام را بیمه کردند». از
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921121000191
میرمحمدصادقی، علاء. (19بهمن1390). «گفت‌وگو با علاء میرمحمدصادقی». از
http://qudsonline.ir/detail/News/32613