نمایه نویسندگان

ب

  • باوریان، فریده بررسی و شناخت آسیبهای تاریخنگاری انقلاب اسلامی [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 9-38]
  • بهشتی سرشت، محسن تکثرگرایی و سیاستورزی حزبی در آراء و عمل سیاسی حزب تودة ایران: از تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی (12 فروردین - 12 آذر 1358) [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 39-60]

ج

  • جمالو، محمد صدور انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی در ابعاد تبلیغ و عدالت، از نظریه تا تداوم و تحول [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 111-129]
  • جهانگیری، سعید سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 93-110]

س

  • سهراب زاده، فاطمه بررسی و شناخت آسیبهای تاریخنگاری انقلاب اسلامی [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 9-38]
  • سوری، ایرج روانشناسی سیاسی شخصیت محمدرضاشاه پهلوی: تصورات از قدرت و جنبش انقلابی مردم ایران [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 61-92]

ش

  • شاهدی، مظفر تکثرگرایی و سیاستورزی حزبی در آراء و عمل سیاسی حزب تودة ایران: از تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی (12 فروردین - 12 آذر 1358) [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 39-60]

ط

ق

  • قربانی، حسینعلی نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 157-178]

م

  • مرادی جو، علی جان نقش طبقة متوسط سنتی در تحولات سیاسی ایران (مطالعه موردی: دوران شکلگیری انقلاب اسلامی) [دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 131-156]