کلیدواژه‌ها = جشن های دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی
انگیزه ها و اهداف برگزاری جشن های دو هزار و پانصد سالـۀ شاهنشاهی

دوره دوم، 4-5، اردیبهشت 1395، صفحه 7-27

فواد پور آرین؛ هادی دل آشوب