کلیدواژه‌ها = سازمان مجاهدین خلق – ایدئولوژی – جناح مذهبی – انشعاب - مارکسیسم