کلیدواژه‌ها = روحانیت
تعداد مقالات: 5
3. روند نوسازی، تعارضات فرهنگی - مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوی دوم

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-70

محمدعلی سوری لکی؛ ایرج سور ی


4. بررسی و تحلیل نقش مدرسۀ فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-75

عبدالوهاب فراتی؛ محمد رجائی نژاد