کلیدواژه‌ها = تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی
تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر تاریخ‌نگاریِ محلیِ انقلابِ اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، شهریور 1397، صفحه 121-134

ابوالفضل حسن آبادی