نویسنده = حسین احمدی رهبریان
عوامل ناکارآمدی کودتا در آستانۀ انقلاب اسلامی ایران

دوره سوم، 8-9، دی 1395، صفحه 135-150

حسین احمدی رهبریان؛ حسن زندیه