نویسنده = حسن حضرتی
تعداد مقالات: 2
1. جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی نهضت آزادی ایران

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-101

حسن حضرتی؛ هادی قیصریان فرد؛ مینا آونج


2. بررسی سندشناختی تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه های مجلس شورای ملی

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

حسن حضرتی؛ مینا آونج