نویسنده = علیرضا ملایی توانی
مجلس شورای اسلامی و مسألة پایان جنگ ایران و عراق

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 115-145

علیرضا ملایی توانی؛ حمید بصیرت منش؛ فاطمه امیری پری