دوره و شماره: دوره 4، 1تا4 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-213 
5. مجلس شورای اسلامی و مسألة پایان جنگ ایران و عراق

صفحه 115-145

علیرضا ملایی توانی؛ حمید بصیرت منش؛ فاطمه امیری پری