کلیدواژه‌ها = ابتذال
1. اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان،پیش از انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-32

عبدالمهدی رجائی