کلیدواژه‌ها = مجلس شورای ملی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی سندشناختی تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه های مجلس شورای ملی

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

حسن حضرتی؛ مینا آونج