کلیدواژه‌ها = مورّخ محلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر تاریخ‌نگاریِ محلیِ انقلابِ اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-134

ابوالفضل حسن آبادی