نویسنده = جهانگیری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع توسعۀ سیاسی در ایران (مطالعۀ موردی: دوران پهلوی دوم)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

سعید جهانگیری