نویسنده = سهراب زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناخت آسیبهای تاریخنگاری انقلاب اسلامی

دوره 3، 1تا 4، 1399، صفحه 9-38

فریده باوریان؛ فاطمه سهراب زاده