نویسنده = پنگ، جین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-114

محمد سمیعی؛ جین پنگ