نویسنده = صابر، رسول
تعداد مقالات: 1
1. نقش شیخ صادق خلخالی در مواجهۀ جمهوری اسلامی با جریان موسوم به لیبرال‌

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-136

حمید بصیرت منش؛ رسول صابر