نویسنده = شفیع زاده حور، صداقت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-91

صداقت شفیع زاده حور