نویسنده = مرسلی، ٍثریا
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران دورۀ پهلوی (مطالعۀ موردی سپاهیان صلح 1341-1355ش)

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-83

رضا بیگدلو؛ ٍثریا مرسلی