نویسنده = حاضری، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. مسئلۀ عدالت آموزشی در دهۀ نخست دورۀ جمهوری اسلامی

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-171

امین آریان راد؛ علی محمد حاضری